English version

Fundusz FIAR Fixed Income Absloute Return FIZ inwestuje w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy oraz instrumenty pochodne rynku stopy procentowej, które służą zabezpieczaniu całkowitej pozycji funduszu.

Głównym celem funduszu FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ jest osiąganie stabilnych, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach przy założeniu podejmowania kontrolowanego poziomu ryzyka w długim terminie. Do realizacji tego celu FIAR FIZ stosuje autorską politykę aktywnego zarządzania aktywami opartą na instrumentach stopy procentowej. Jako fundusz zwrotu absolutnego FIAR FIZ ma na celu osiąganie pozytywnej, jak najwyższej stopy zwrotu, bez względu na zachowanie się rynków podstawowych w danym okresie.

Glównym rynkiem działalności FIAR FIZ jest rynek polskich obligacji skarbowych o stałej jak i zmiennej stopie procentowej oraz rynek bonów skarbowych. Fundusz FIAR ma siedzibę w Warszawie i jest zarządzany przez OPTI TFI S.A.

Relacje Inwestorskie/Media:
fiar@optitfi.pl


  Wyniki